Oferta educativa

Batxillerat

Modalitat de ciències i tecnologia
Modalitat social i humanística

Raons per aprendre amb nosaltres

LaSalle-Gracia-01-86
Modalitat de ciències i tecnologia
Modalitat social i humanística

Taula de matèries de Batxillerat

MATÈRIACARÀCTERHORES 1r BATHORES 2n BAT
Llengua castellanaComuna22
Llengua catalanaComuna22
Llengua anglesaComuna33
FilosofiaComuna2
Història de la filosofiaComuna3
Educació FísicaComuna2
HistòriaComuna3
ReligióOptativa2
Tutoria grupalComuna11
Treball de recercaComunaNo té càrrega horària però es fa entre 1r i 2n
Projectes propis del Batxillerat

Les diverses modalitats de batxillerat ofereixen una combinació d’itineraris orientats als estudis universitaris i les seves sortides professionals.

Cada alumne/a ha de triar, a part de les matèries comunes, la matèria comuna de la seva opció, dues matèries de modalitat, una matèria optativa anual i dues matèries optatives trimestrals.

 • Seguiment acadèmic continuat amb informes de pre-avaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries.
 • Comunicació constant entre la família i el centre a través de les entrevistes personals i l’ús de la intranet. Tutoria individualitzada i grupal.
 • Orientació acadèmica i/o laboral tenint en compte la personalitat, interessos i possibilitats de cada alumne/a.
 • Educació emocional i d’interioritat (Projecte HARA).
 • Tutoria entre iguals.
 • Xerrades de professionals de diferents àmbits laborals, per tal que els alumnes coneguin de primera ma quines aptituds i habilitats són necessàries en cada àmbit professional.
 • Taules rodones i assessorament personal per part d’estudiants universitaris i de cicles de graus superior per conèixer les característiques de l’etapa que comença després del Batxillerat.
 • Sortides lligades a les matèries de modalitat, per conèixer el que s’estudia a classe in situ.
 • Orientació tutorial personalitzada en la tria del treball de recerca i en el seu desenvolupament.
 • Intercanvis i estades d’Immersió lingüística a l’estranger per assolir competència lingüística en anglès.
 • Possibilitat d’escollir com a matèria optativa el Francès.
 • Programa ACADEMICA per a l’obtenció del Batxillerat Dual (planificat per començar-lo a 3r d’ESO i finalitzar-lo a 1r de batxillerat, amb una durada total de 3 anys acadèmics).
 • Possibilitat de presentar-se a les proves oficials Cambridge a través de l’escola.
 • Plataforma interactiva Sallenet.
 • NCA (Nou Context d’Aprenentatge).
 • Visites a empreses de l’àmbit científic-tecnològic, Central Nuclear de Vandellós II, pràctiques en laboratoris de l’UB, participació en diferents programes que fomenten la vocació científica (El Cangur, Joves i ciència, Bojos per la ciència, …).
 • Treballs de recerca en col·laboració amb universitats com la Universitat de Barcelona a través del “Projecte FORCES”.
 • Participació a la lliga de debats dirigida per La Salle Experience.
 • Itineraris de Batxillerat personalitzats a la necessitat individual de l’alumnat.

Cicles Formatius de Grau Superior

Es pot cursar en les modalitats presencial, semipresencial i DUAL

CreaEscola Quality Certificate for Education Website