Cicles formatius

FP Dual

DUAL_alta

La Formació Professional Dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Objectius

 • Aprendre treballant, treballar aprenent
 • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres i empreses
 • Oferir estímuls positius a l’alumnat i les empreses
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal
FP Dual

Com funciona la FP Dual?

Pas 1
Pas 2
Pas 3
Pas 4
Pas 5

Fer la matrícula

Durant el primer any l’alumne es forma principalmenten el centre educatiu.

Planificar

Abans de començar l’estada, l’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent desenvoluparà durant l’estada. Es pot pactar un periode previ de coneixement mutu entre l’empresa i l’aprenent.

Iniciar l'estada

A finals del primer curs l’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball addient. El segon any l’alumne compagina els estudis al centre educatiu amb l’estada a l’empresa.

Fer l'estada

Durant l’estada es fa un seguiment i una valoració de l’aprenent. Aquest procés es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre educatiu.

Avaluar

Al final de l’estada, l’empresa valora les tasques desenvolupades per l’aprenent i el centre educatiula l’avaluació final.

FP Dual

A qui s’adreça?

A les empreses que vulguin involucrar-se activament en el procés formatiu dels futurs professionals per tal de detectar talent i disposar així d’un sistema de selecció i provisió de personal qualificat més adaptat a les seves tecnologies i processos productius.

A la persona/entitat titular del centre docent que valori desenvolupar la formació professional en modalitat dual.

A l’alumnat de Formació Professional disposat a compatibilitzar la formació i una activitat a l’empresa relacionada amb la seva formació. Es recomana la majoria d’edat en determinats entorns.

DUAL

Beneficis de la FP Dual

FP Dual

Què he de fer per optar a la FP Dual?

Entrevista empresa

Durant el primer curs hi ha sessions informatives per tal d’explicar el funcionament de la Dual i resoldre dubtes.

En cas d’estar interessats, els alumnes han de sol·licitar a Coordinació del departament FP DUAL la seva voluntat de participació en aquest programa i enviar el seu CV, dins dels terminis establerts pel Centre.

Per formar part de la formació DUAL cal passar un procés de preselecció un cop matriculat al centre i durant el primer curs. Aquest procés que realitza el centre consta de 2 parts:

Expedient acadèmic: cal aprovar un mínim del 100% de les hores lectives del primer curs en convocatòria ordinària, tot i que els perfils que més s’adeqüen són els que aproven del 85 – 100% de les hores dels mòduls

És imprescindible que l’alumne hagi aprovat la UF2 de FOL.

Els equips docents es reuniran després de la primera avaluació i valoraran diferents aspectes relacionats amb l’actitud dels alumnes tals com: assistència regular, puntualitat, participació activa en les activitats/mòduls, responsabilitat, acceptació línia de comandament jeràrquic, iniciativa, resolució de problemes, adaptabilitat als canvis i aptituds comunicatives i imatge, entre d’altres.

Un cop es tenen les llistes prioritzades segons les puntuacions obtingudes en les diferents parts del procés es passa al procés de selecció de les empreses.

Moltes de les empreses amb les quals treballem fan un procés de selecció propi que pot ser una entrevista individual, proves específiques, dinàmiques de grup, entre d’altres, tot depenent de cada empresa.

 • El tutor Informa de la FP DUAL
 • L’alumne ha de complir els requisits necessaris per fer l’estada a l’empresa.
 • L’alumne envia el seu CV a coordinació de FP DUAL
 • La junta de professors defineix la llista de candidats
 • S’envien els CV a les empreses
 • S’inicia el procés de selecció per part de l’empresa/es
 • És l’empresa qui tria a l’alumne escollit, mai el centre escolar
 • Si l’alumne escollit per l’empresa en el seu procés de selecció decideix rebutjar la plaça de FP DUAL, la resta d’alumnes seran prioritaris a la resta de processos de selecció. Si l’alumne escollit rebutja fins a 3 vegades una plaça de FP DUAL, el centre no estarà obligat a buscar-li empresa DUAL i s’haurà de buscar ell mateix l’empresa.
FP Dual

Col·laboradors més recents

CreaEscola Quality Certificate for Education Website